कथा: निमित्त

शहरी माणसाला खेड्यातला ग्रामीण माणूस मागासलेला अज्ञानी किंवा शहरी-स्मार्टनेस नसलेला ‘गावठी’ वाटतो. त्याला जेव्हा एखादी ग्रामीण मुलगी ‘चेक-मेट’ देते तेव्हा निमित्त सारखी कथा जन्माला येते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *