प्रिय वाचकहो …

प्रिय वाचकहो, लिखाणातील शब्द तेच राहिले तरी अभिव्यक्तीची माध्यमं बदलतात. भूर्जपत्रावरची अक्षर अलगद कागदावर उतरली तिथून ती छापील झाली, कधी स्वरबद्ध झाली, कधी ध्वनीच्या माध्यमातून आली तर कधी दृश्य माध्यमातून थेट तुमच्या... Read more »